Degerliyorum

  Anahtar Konular   | Gayrimenkul Endeksi | Gayrimenkul Yatırım Saati | Gayrimenkul Sözlüğü | Aylık Getiri Oranları Değişimi
I.         Iskonto Oranı
II.        Kapitalizasyon Oranı
III.       Yıllık Artış Oranı
IV.       Enflasyon Oranı
V.        Net Bugünkü Değer (NPV)
VI.       İç Verimlilik Oranı (IRR)
VII.      Yönetim Giderleri
VIII.     Gini Katsayısı
IX.       Açık Piyasa Değeri
I.Iskonto Oranı

Finansal hesaplamalarda kullanılan ıskonto oranı, genelde sermaye maliyetine eşit olduğu kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak ıskonto oranına, hesaplanan değişken nakit akışların ve bölgedeki diğer yatırımların riskleri de dahil edilmektedir.

Diğer bir değişle ıskonto oranı, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini hesaplamak için kullanılan bir faiz oranıdır. Bu hesaplamalarda kullanılan ıskonto oranı, gelecekteki değerin ne kadarının faiz, ne kadarının ana para olduğunu göstermektedir.

Iskonto oranını etkileyen değişkenler:
 • Ekonomik koşullar
 • Enflasyon oranı
 • Emsal mülklerin getiri oranı
 • Alternatif yatırımların getiri oranı

Yaptığımız araştırmalara göre, Türkiye’deki projeler için ıskonto oranı %9-18 aralığında değişmektedir.


II.Kapitalizasyon Oranı

Kapitalizasyon oranı (Cap Rate), gayrimenkulden elde edilen gelir ile sermaye maliyetine (gayrimenkule için ödenen fiyat) oranıdır. Bu değer aşağıdaki gibi basit bir formül ile hesaplanmaktadır:

 • Yıllık Net Gelir / Değer = Kapitalizasyon Oranı

Örnek olarak, 1.000.000 USD satış fiyatı ile satın alınan bir gayrimenkulden, yıllık 100.000 USD pozitif nakit akış sağlandığı takdirde;

 • 100.000 / 1.000.000 = 0,10 =%10 (Kapitalizasyon Oranı)

Ayrıca kapitalizasyon oranı, bir gayrimenkule yapılan yatırım ne kadar sürede geri döneceğini ifade etmektedir. Yukarıdaki örnekte, satın alma için ödenen değer 10 (100/10) yıl sonra tamamen kapitalize edilmektedir.

Gayrimenkul yatırımlarında, özellikle ticari mülk değerleri projenin kapitalizasyon oranına bağlı olarak hesaplanır. Avrupa’da “yield” olarak bilinen bu oran, yatırım için önemli bir kriterdir.

Kapitalizasyon oranını etkileyen değişkenler:
 • Farklı gayrimenkul piyasalarında değişiklik göstermektedir
 • Mülk tiplerine göre değişiklik göstermektedir
 • Ekonomik koşullar ile değişmektedir.

III.Yıllık Artış Oranı

Yıllık artış oranı, düzenlenen kontrat ya da anlaşma ile belirtilen, mülkün fiyat seviyesinin yıllar içinde nasıl değişeceğini belirleyen endekstir.

 • Türk Lirası için yıllık artış oranı yaşam maliyeti endeksine bağlıdır.
 • ABD Doları için ise genellikle %1 – 6 oranı aralığı kullanılır.

IV.Enflasyon Oranı

Enflasyon oranı Tüketici Fiyat Endekslerinde (TÜFE) yansıyan fiyatlardaki değişim oranıdır. Enflasyon fiyatların genel seviyesinin artması ile oluşur.


V.Net Bugünkü Değer(NPV)

Net bugünkü değer, yatırım performansını ölçmek ve karar verme kriterlerini geliştirmek için kullanılan ıskonto edilmiş nakit akış modelidir. Bir yatırımın, yatırım dönemi boyunca sağladığı getirinin piyasa faizi veya kendi faizi ile ıskonto edilmesi, bugüne indirgenmesi sonucu ulaşılan değerdir.


VI.İç Verimlilik Oranı (IRR)

İç verimlilik oranı, yatırımın gerektireceği para çıkışı ile ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı para girişini eşit kılan ıskonto oranı olarak tanımlanmaktadır. İç Verim Oranı, bir yatırım projesinin NBD’sini sıfıra eşitleyen ıskonto oranı olarak da bilinmektedir.

Projenin verimliliği, sermaye maliyetinden büyükse kabul edilir. Alternatif projelerde ise verimliliği büyük olan proje tercih edilir.

Yatırım projelerinde İç Verim Oranı, nakit akışların zaman içindeki dağılımına uygun olan çeşitli ıskonto oranları ve sürelere göre hazırlanmış faiz faktörleri yardımı ile deneme yanılma yöntemi ile hesaplanmaktadır.


VII.Yönetim Giderleri

Yönetim hizmeti, her çok kiracılı mülklerde kendi bünyesinde ya da dışarıdan sağlanabilir. Yönetim gideri finansal hesaplarda genellikle, brüt gelirin belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır. Gayrimenkulü bakımlı halde tutmak ve efektif brüt gelirin devamını sağlamak için gerekli dönemsel harcamalardır.

Yönetim maliyeti bulunan gayrimenkuller;
 • Alışveriş merkezleri
 • Oteller
 • Ofis binaları’dır.

Yönetim maliyeti 3 genel harcamaya bağlıdır;
Sabit giderler; genel olarak dolulukla değişmeyen giderdir. Mülkün boş kalan birimleri için bu maliyet mal sahibi tarafından karşılanır.
Değişken giderler; genellikle doluluk düzeyi ve sağlanan hizmetin kapsamı ile değişiklik gösteren işletme gideridir.
Yenileme maliyeti; binanın ekonomik ömrü içinde değiştirilmesi gereken bina bileşenlerinin dönemsel olarak yenilenmesi için harcanan maliyettir.

VIII.Gini Katsayısı

Gini katsayısı bir ülkede milli gelirin dağılımının adil olup olmadığını ölçmeye yarayan bir katsayıdır. 0 ile 1 arasında değişir. 0'a ne kadar yakınsa mutlak eşitliğe o kadar yaklaşılmış; 1'e ne kadar yakınsa mutlak eşitlikten o kadar uzaklaşılmış demektir.

Gini katsayısı gelir eşitsizliğini ölçmenin yanında servet eşitsizliğini ölçmek için de kullanılır.

 • Gini katsayısı ortalama gelir ya da milli gelir gibi nüfusun çoğunluğunu temsil etmeyen bir değişken olarak değil eşitsizliği belirleyen ölçen bir katsayıdır.
 • Gini katsayısı şehirlerin farklı nüfus yapılarını karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin; birçok ilde şehir ve kırsal arasında farklılık göstermektedir.
 • Gini katsayısı ile şehirler karşılaştırılabilir ve kolaylıkla yorumlanabilir. GSMH verileri tüm nüfusun değişimlerini yansıtmadığı için sık sık eleştirilir. Gini katsayısı ise gelirin zengin ve fakir arasında nasıl değiştiğini ispatlar. Eğer gini katsayısı da GSMH gibi yükselirse, fakirlik nüfusun büyük çoğunlu için iyileştirilemeyebilir.
 • Ayrıca gini katsayısı, belirli zaman dilimi içinde gelirin ülke içinde nasıl dağıldığını gösterir. Böylece, eşitsizliğin azalıp arttığı açık olarak görülebilmektedir.

Türkiye'de Gini katsayısı en son ölçümlere göre % 0.49 dolayındadır.

IX.Açık Piyasa Değeri

Bir gayrimenkulün açık piyasa değeri; o gayrimenkulün mülkiyet hakkının, koşulsuz ve nakit karşılığı elden çıkarılacağını varsayarak, değerleme tarihi itibarıyla ulaşacağı en iyi fiyat hakkındaki görüş olup, ayrıca şu varsayımların da gerçekleşmesine bağlıdır.

 • Satıcının gönüllü bir satıcı olması;
 • Satışın gerçekleşmesi öncesi yeterli sürede ve satılan mülkün cinsi ile piyasa koşullarının gerektirdiği uzunlukta, pazarlama, alım satım görüşmeleri ve satışın kapanması için gerekli sürenin geçmiş olması;
 • Değerlemeye örnek olduğu varsayılan daha önceki dönemlerde; piyasa koşullarının, değer seviyelerinin ve diğer koşulların değerleme tarihindeki koşullarla aynı olması;
 • Mülke normalin dışındaki koşullarda alışılmamış düzeyde özel ilgisi olan başka muhtemel alıcıların tekliflerinin değerlendirmeye alınmamış olması;
 • Alıcı ve satıcı tarafların yeterli bilgi ile donanmış, sağduyulu ve baskı altında olmamış olması.